სიახლეები

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N667 კონსტიტუციური სარჩელის არსებითი განხილვა

ა.წ. 14 აპრილს 12:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება N667  (მოსარჩელე -  სააქციო საზოგადოება „ტელენეტი“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 202-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) კონსტიტუციური სარჩელის  არსებითი განხილვა.