სიახლეები

ა.წ. 13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 717-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ.  13 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  717-ე (მოსარჩელე -  მთვარისა კევლიშვილი,ნაზი დოთიაშვილი, მარინა გლოველი;  მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 36-ე მუხლის მე-4 პუნქტი, 49-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის სიტყვები „თანამდებობაზე ნიშნავს“, 50-ე მუხლის მე-4 პუნქტი)  კონსტიტუციურ სარჩელზე.