სიახლეები

ა.წ. 12 აპრილს 10:30 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N678 და N719 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა.

ა.წ.  12 აპრილს  10:30 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N678   (მოსარჩელე -  შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  423-ე მუხლის პირველი ნაწილი) და N719 (მოსარჩელე -  შპს „სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2“, შპს „ტელეკომპანია საქართველო“; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონის მე-20 მუხლი, 23-ე მუხლის პირველი და მე-10 პუქნტები) კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა.