სიახლეები

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N642 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ. 22 დეკემბერს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N642 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელე -  ლალი ლაზარაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „საერთო სასამართლოების შესახებ“ ორგანული კანონის 70-ე მუხლის პირველი პუქტი, 76-ე მუხლი, 77-ე მუხლის პირველი პუნქტი).