სიახლეები

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ. 22 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 667 -ე (მოსარჩელე - სააქციო საზოგადოება „ტელენტი“ დირ. დავით  შონია; მოპასუხე - საქ. პარლამენტი; დავის საგანი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 202-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) კონსტიტუციურ სარჩელზე.