სიახლეები

ა.წ. 17 დეკემბერს 10:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა

ა.წ.  17 დეკემბერს   10:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება   N625,640 კონსტიტუციური სარჩელების  არსებითი განხილვა (მოსარჩელეები -  საქართველოს სახალხო დამცველი; გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ააიპ „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“, ააიპ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“, ააიპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ და ააიპ „ადამიანის უფლებათა ცენტრი“ მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 83 მუხლის  პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტები, საქართველოს სისხლის  სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-3 მუხლის 31-ე ნაწილისა და ამავე კოდექსის 1433 მუხლის მე-4 ნაწილი).