სიახლეები

31 მარტს - 11 აპრილს შემოსული სარჩელები

2016 წლის 31 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   კახაბერ კოღუაშვილის  კონსტიტუციური სარჩელი. სარჩელის სრული ვერსია   2016 წლის 5 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში შემოვიდა მოქალაქე   ირაკლი ღვამბერიას  კონსტიტუციური...

გაგრძელება

პრეს რელიზი №695 და №702 კონსტიტუციურ სარჩელებზე

დღეს, 18 აპრილს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება ვასილ მარდალეიშვილის (რეგისტრაციის №695), კონსტანტინე ლაბარტყავას, მალხაზ ნოზაძის და ირაკლი გიგოლაშვილის (რეგისტრაციის №702) კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა მათი არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად....

გაგრძელება

ა.წ. 18 აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან დაკავშირებით

ა.წ. 18  აპრილს 17:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება N631-ე კონსტიტუციურ სარჩელთან  (მოსარჩელე -  თეიმურაზ ჯანაშია, გიული ალასანია; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი - „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის“ 151-ე მუხ...

გაგრძელება

ა.წ. 19 აპრილს 12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა 716-ე კონსტიტუციურ სარჩელზე

ა.წ.  19   აპრილს  12:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება განმწესრიგებელი სხდომა  716-ე (მოსარჩელე -  ზურაბ სანიკიძე; მოპასუხე -  საქართველოს პარლამენტი; დავის საგანი  -  „საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპ...

გაგრძელება

საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - თეიმურაზ ჯანაშია და გიული ალასანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 18 აპრილს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქეები - თეიმურაზ ჯანაშია და გიული ალასანია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. მოსარჩელეები სადავოდ ხდიდნენ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილის პირველი...

გაგრძელება

ა.წ. 18 აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N695 და N702 კონსტიტუციური სარჩელების განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  18 აპრილს  15:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N695   (მოსარჩელე -  ვასილ მარდალეიშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველ...

გაგრძელება

# 625 და #640 კონსტიტუციურ სარჩელებზე გამოცხადდება გადაწყვეტილება

ა.წ. 14  აპრილს 15:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გამოცხადდება გადაწყვეტილება შემდეგ კონსტიტუციურ სარჩელებზე: “საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ (დავის საგანი - „ელექტრონული კომუნიკაციების  შესახებ“  საქართველოს...

გაგრძელება

„საქართველოს მოქალაქეები - სალომე ქინქლაძე, ნინო კვეტენაძე, ნინო ოდიშარია, დაჩი ჯანელიძე, თამარ ხითარიშვილი და სალომე სებისკვერაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“

2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სალომე ქინქლაძის, ნინო კვეტენაძის, ნინო ოდიშარიას, დაჩი ჯანელიძის, თამარ ხითარიშვილისა და სალომე სებისკვერაძის კონსტიტუციური სარჩელი (რეგისტრაციის №588) და არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საა...

გაგრძელება

საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო პირადი ხასიათის ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირების და შენახვის წესები

2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა საქართველოს სახალხო დამცველის (კონსტიტუციური სარჩელი N625) და საქართველოს მოქალაქეების გიორგი ბურჯანაძის, ლიკა საჯაიას, გიორგი გოცირიძის, თათია ქინქლაძის, გიორგი ჩიტიძის, ლაშა ტუღუშის, ზვიად ქორიძის, ააიპ „ფონდი ღია საზოგად...

გაგრძელება

ა.წ. 15 აპრილს 11:00 საათზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაიმართება N694 კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

ა.წ.  15 აპრილს  11:00 საათზე  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში  გაიმართება   N694   (მოსარჩელე -  ააიპ „ქართული ღია წრე“ დირექტორი ელენე ხეჩუაშვილი; მოპასუხე - საქართველოს პარლამენტი;  დავის საგანი - საგადასახადო კოდექსის 69-ე მუხლ...

გაგრძელება

საქართველოს მოქალაქეების - მთვარისა კევლიშვილის, ნაზი დოთიაშვილისა და მარინა გლოველის კონსტიტუციური სარჩელის განმწესრიგებელი სხდომა

დღეს, 13 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს მოქალაქეების - მთვარისა კევლიშვილის, ნაზი დოთიაშვილისა და მარინა გლოველის კონსტიტუციური სარჩელის (რეგისტრაციის №717) არსებითად განსახილველად მიღების საკითხის გადასაწყვეტად მიმდინარეობს განმწესრიგებელი სხდომა. მოსარჩელე მხარე არაკო...

გაგრძელება

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს №633 და №634 კონსტიტუციურ წარდგინებებზე

2016 წლის 13 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე: „საქართველოს უზენაესი სასამართლოს კონსტიტუციური წარდგინება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის კონსტიტუციურობის თაობაზე და საქართველოს უზენა...

გაგრძელება